EENLokaal Nieuws
In memoriam Pierre Janssen.

Een paar dagen geleden kwam het droevige bericht binnen dat Pierre Janssen was overleden.
We hebben het allemaal kunnen lezen en de meesten weten gewoon dat Pierre enkele jaren terug aan de wieg heeft gestaan van de Lokale Democraten.
Pierre was jaren lang een echt politiek dier en wist met een oprechte en soms eigenzinnige manier veel te bereiken in de Raad. 
Bestuur en leden zullen tijdens de ALV 1 minuut stilte in acht nemen.
Tijdens de uitvaardienst zaterdag a.s. in het crematorium Blerick  zullen enkele leden aanwezig zijn.
Vrijdag 9 november 2018. De Begroting 2019-2022

Het college heeft een begroting opgesteld voor de jaren 2019-2022. Zie de volgende link: De Begroting
Hier kun je lezen waaraan we de ruim 417 miljoen per jaar aan gaan uitgeven. Maar ook waar de komende jaren
bezuinigd gaat worden. En dat is fors. Alle lagen van de samenleving gaan de bezuinigingen merken. Verenigingen,
kunst en sport krijgen minder subsidies. Bedrijven gaan meer betalen voor de onroerend zaak belasting (OZB). De
verlaging van 10% voor de hondenbelasting wordt in 2019 niet uitgevoerd maar schuift een jaar door. Dus in plaats van
10% per jaar voor 2018, 19, 20 en 21 wordt het 2018, 20, 21 en 22. Deze strenge begroting heeft er toe geleid dat de
Provincie tevreden is en Venlo financieel gaat ondersteunen.
Maar voor EENLokaal is het, samen met de coalitiepartners, moeilijk te verkopen aan de burgers dat bij een eenmalige
uitkering vanuit Den Haag voor het Sociaal Domein van 21,7 miljoen er toch zo heftig bezuinigd moet worden. Om deze
reden hebben we samen met onze coalitiepartners PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS een amendement ingediend om
in ieder geval belangrijke bezuinigingen voor 2019 te repareren. Dit zijn ze:
Kunstencentrum: € 111.000,-
Wijkgericht Werken: € 100.000,-
Reductie uitgaven minima-/armoedebeleid: € 100.000,-
Sporttarieven: € 100.000,-
Service Groen en Civiel: € 150.000,-
Duitslandagenda: € 20.000
Project Fietsen langs de Maas: € 17.000,-
Culturele activiteiten en Projecten: € 30.000,-

Het amendement komt in stemming en wordt aangenomen. De bezuinigingen 2019 worden teruggedraaid.

Zie ook onze inbreng in de Raad:

Een nieuw college heeft zijn intrek genomen in het Huis van Venlo, het Stadskantoor. Als tijdelijke nieuwe bewoner
inspecteer je wat er zoal moet gebeuren; hoe zien de vloeren en muren er uit, hoe is het gesteld met de tuin, de kelder
en het dak? Werkt de centrale verwarming nog goed en wat moet er opgeknapt, geverfd en opnieuw behangen worden?
Zijn er nog ergens zaken verborgen die gerepareerd kunnen worden? Vervolgens bepaal je wat direct aangepakt wordt
en wat kan wachten. Nog even sparen om later de andere zaken nog beter aan te pakken in plaats van nu half werk te
leveren wat je later weer meer gaat kosten. Je stelt een voorlopige begroting op en gaat aan de slag…
“Het gaat pijn doen”. Het is duidelijk dat de huidige financiële situatie van de gemeente Venlo vraagt om een drastisch
ingrijpen. Nu de “pijn” pakken en niet de problemen doorschuiven geeft blijk van gezond verstand en een groot gevoel van
verantwoordelijkheid. Nu de verantwoordelijkheid nemen en “door de zure appel heen bijten” betekent dat de toekomst er
minder somber of iets rooskleuriger uit zal zien.
Dat is een verantwoordelijkheid die we moeten nemen, met z’n allen.
Maar niet alleen pijnlijk; de Provincie sprak al van een “moedige” begroting. Maastricht heeft besloten Venlo financieel
bij te staan. Met de spreekwoordelijke financiële “rug tegen de muur” krijgen we steun in de rug die we juist nú goed
kunnen gebruiken. Risico’s worden verminderd en projecten als het Kazerneterrein, Q4, Museumkwartier en
Vierpaardjes worden de komende maanden doorgelicht.
Meer Maas Meer Venlo gaat in zijn huidige vorm niet door en wordt in delen uitgevoerd met overzienbare risico’s.
Voorrang krijgt de uitbreiding van de containeroverslag. Voorwaarde van de Provincie is dat de begroting zoals deze nu
voorligt “in beton gegoten” is en blijft. Verschuivingen of aanpassingen binnen deze begroting zijn niet mogelijk.
Een duivels dilemma voor een Gemeenteraad.
Deze begroting raakt alle lagen van onze samenleving. De o zo noodzakelijke versterking van de Algemene Middelen
gaat vooral ten koste van sport en cultuurbeleving, maar ook ten koste van Fietsen langs de Maas, de hondenbelasting
en het zwemmen. EENLokaal is daarom medeondertekenaar van de motie over het zwembad in Blerick waarin
opgeroepen wordt om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor een zwembad in Venlo. EENLokaal staat voor een
prettige en aangename woonomgeving in alle wijken, dorpen en kernen van onze stad waar de burger naar hartenlust
kan sporten en cultuur opsnuiven.
Er zijn van die momenten dat je plotseling de zon door het grauwe wolkendek ziet doorbreken. Het is dan nog niet de
spreekwoordelijke pot met goud aan het eind van de regenboog maar de 21,7 miljoen van de stroppenpot is een eerste
stap. 21,7 Miljoen ter compensatie van het leed dat de gemeente Venlo mede is aangedaan door een verkeerde
inschatting bij de toekenning van het budget voor de transitie in het Sociaal Domein. Eindelijk is gehoor gegeven aan de
jarenlange oproep van ons om vanuit Den Haag bij te dragen aan dit ontstane tekort.
De afspraak in deze programmabegroting is dat alle meevallers doorvloeien naar de Algemene middelen om onze
financiële positie te verbeteren. Dit is verstandig maar tegelijkertijd onverteerbaar voor onze inwoners. EENLokaal
overweegt om samen met zoveel mogelijk fracties een amendement in te dienen. Wij begrijpen dat de randvoorwaarde
van de Provincie betekent dat 21,7 miljoen wordt ingebracht in de algemene reserve. Hierdoor ontstaat een iets groter
spaarpot die ons kan behoeden voor toekomstige risico’s. Hierdoor kunnen middelen die nu als buffer voor risico’s in de
begroting zijn opgenomen ingezet worden als reparatie voor een aantal posten. De vraag aan het college is nu of de
buffer die ontstaan is door de septembercirculaire kan worden ingezet om de bezuinigingen in 2019 voor de eerder
genoemde posten te repareren. Afhankelijk van de aard van het antwoord van het college zullen wij aanstaande vrijdag
een amendement indienen. Deze aanpassing zal er voor zorgen dat onze inwoners de dingen in 2019 kunnen blijven
doen die ze deden. Deze posten dragen bij aan een aangenaam leefklimaat in Venlo en dragen dan ook bij aan een
goed sociaal klimaat; als zodanig is het een steuntje in de rug van het Sociaal Domein. Het doet ons deugd dat deze
aanpassingen overeenkomsten vertonen met het door de oppositie ingediende amendement “alternatieve begroting”.
Bij de komende Kadernota zullen we daar dan onze verdere kader stellende en richtinggevende rol pakken.
Met deze aanpassingen is EENLokaal van mening dat recht gedaan wordt aan de uitgangspunten van het
coalitieakkoord en aan de strenge begrotingsdiscipline die wij onszelf opleggen.

Met dank aan onze ambtenaren en het college.
EENLokaal

Vandaag werd er bij diverse supermarkten in onze gemeente aandacht gevraagd en levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank. Deze grote actie op initiatief van L1 zorgt ervoor dat o.a. Stichting Voedselbank Venlo de nodige voorraden kan aanvullen.Samen met heel veel verenigingen, collega partijen en andere vrijwilligers hebben wij deze actie mogen ondersteunen. Samen met de collega's van 50plus Venlo hebben we bij Trefcenter Venlo gezien hoe vrijgevig groot Venlo is.
Van Tugba Ozkaya raadslid EENLokaal

Zij heeft de bijeenkomst in Utrecht van de klankbordgroep bijgewoond.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken investeert de komende jaren in het versterken van de lokale democratie en het lokaal bestuur. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert ProDemos een verkenning uit naar de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen.

Begin februari komt er een website beschikbaar genaamd Kenniscentrum lokale politieke partijen.